ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปฏิทินปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ปฎิทินประชุม VDO Conference

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ครั้งที่1

ประชุม กวป. ครั้งที่1 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 ณ อำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง เอกสารการประชุมสามารถดาวโหลดได้จากตาม Link นี้ครับ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

0
ข้อ1. เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวย ความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ประกอบด้วย 1.1 ประเภทงานบริการ 1.2 ขั้นตอน 1.3 ระยะเวลาที่ใช้ ข้อ2. ภาพถ่ายประกอบ ข้อ3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ข้อ4. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

EB3.หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

0
หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่าวสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ หน่วยงานของรัฐ (ภาพถ่ายหน้าจอ) จำนวน 2 โครงการ 1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Screen) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ (หลักฐานในระบบ e-GP) ไตรมาสที่ 3  ข้อ1 (1.1)...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพัก 5-6 (1ครอบครัว) รพ.สต.บ้านแม่มอกกลาง อ.เถิน

0
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพัก 5-6 (1ครอบครัว) รพ.สต.บ้านแม่มอกกลาง อ.เถิน