[wmf_slider no="228"][/wmf_slider]

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผน Kick Off และกิจกรรมของขวัญปีใหม่ จังหวัดลำปาง 2564

ปฏิทินปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ปฎิทินประชุม VDO Conference

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ประชุมประจำเดือน กวป. ครั้งที่ 2 วันที่ 9 เมษายน 2564

ท่านสามารถดาวโหลดเอกสาร ประชุม กวป. เดือน เมษายน 2564 ได้ลิงค์นี้ครับ Link คลิกที่นี้เพื่อดาวโหลด  

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ครั้งที่10 ปี 2563

ประชุม กวป. ครั้งที่10 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 ณ อำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง เอกสารการประชุมสามารถดาวโหลดได้จากตาม Link นี้ครับ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

0
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ โครงการ/แผนงาน (กรณีที่เป็นแผนงานต้องมีเนื้อหา ขั้นตอนเหมือนกับโครงการ) รายงานประชุม/ โครงการ/ กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจ หลักที่เลือก ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ PrintScreen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น...

EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

0
ข้อ1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ใน 2 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 1.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน...