ก่อสร้างบ้านพักระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางอ้าและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเกว๋นอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

1.) ก่อสร้างบ้านพักระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางอ้า ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 1 หลัง

2.) ก่อสร้างบ้านพักระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเกว๋น ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 1 หลัง

 

ตุลาคม 19, 2020 / ปิดความเห็น บน ก่อสร้างบ้านพักระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางอ้าและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเกว๋นอำเภอเถิน จังหวัดลำปางby /
แผนก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่ทะ

แผนก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่ทะน

ตุลาคม 19, 2020 / ปิดความเห็น บน แผนก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่ทะby /
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1(พนักงานราชการ)

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดลำปาง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานพัสดุ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ   เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ตุลาคม 19, 2020 / ปิดความเห็น บน ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1(พนักงานราชการ)by /
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพัก 5-6 (1ครอบครัว) รพ.สต.บ้านแม่มอกกลาง อ.เถิน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพัก 5-6 (1ครอบครัว) รพ.สต.บ้านแม่มอกกลาง อ.เถิน

ตุลาคม 16, 2020 / ปิดความเห็น บน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพัก 5-6 (1ครอบครัว) รพ.สต.บ้านแม่มอกกลาง อ.เถินby /
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางจำนวน 4 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางจำนวน 4 อัตรา
1.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
2.เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้านล่างนี้ครับ
ตุลาคม 2, 2020 / ปิดความเห็น บน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางจำนวน 4 อัตราby /
ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข

MOPH Core Value ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข


กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้กำหนดคุณค่าหลัก (Core Value) ของบุคลากรในวงการ สธ. 4 ประการ หรือ MOPH ซึ่งประกอบด้วย

 • M : Mastery
  เป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
 • O : Originality
  เร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
 • P : People centered
  ใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
 • H : Humility
  อ่อนน้อมถ่อมตน คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
กันยายน 8, 2020 / ปิดความเห็น บน ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุขby /
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

อำนาจหน้าที่
๑. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
๒. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
๓. กำกับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
๔. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
๕. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กันยายน 8, 2020 / ปิดความเห็น บน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดby /