โครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

.

นายแพทย์ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

โครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง